Савет родитеља

Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења.
Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра.
Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика одељења.

Чланови Савета родитеља у школској 2018/2019 години су:

 1. Грбовић Наташа (I-1)
 2. Трајковић Бобан (I-2)
 3. Андробић Санела (I-3)
 4. Максимовић-Добрановић Татјана (II-1)
 5. Орсовановић Миле (II-2)
 6. Петровић Марина (II-3)
 7. Марјановић Небојша (III-1)
 8. Живковић Бобан (III-2)
 9. Барбуловић Милунка (III-3)
 10. Траиловић Лидија (IV-1)
 11. Видуловић Горан (IV-2)
 12. Антанасковић Ивана (IV-3)

Савет родитеља:
– Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
– Предлаже свог представника у стручни актив за развојно Планирање и у друге тимове Школе;
– Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
– Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
– Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
– Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
– Предлаже Школском одбору износ и намену коришћења средстава прикупљених од родитеља;
– Разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
– Учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
– Даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;
– Упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима Школе;

Школске 2015/2016. године Савет родитеља има 12 чланова.