Тимови у школи

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Чланови педагошког колегијума су:

Директор школе – Иван Милутиновић,

Педагог – Весна Богојевић

Председници стручних већа:

 • Стручно веће за математику и информатику –Саша Станковић,
 • Стручно веће за физику, хемију, биологију и екологију– Антић Анђелка,
 • Стручно веће за стране и класичне језике – Роберт Јовановић,
 • Стручно веће за историју, географију, социологију, филозофију, верску наставу и грађанско васпитање – Славица Петровић,
 • Стручно веће за српски језик и књижевност са уметностима – Зорица Масловарић,
 • Стручно веће за физичку културу – Војнић Маја
 • Стручно веће за подручје рада економија, право и администрација – Возаревић Данијела
 • Стручно веће за подручје рада шумарство и обрада дрвета – Радосављевић Слободан,
 • Стручно веће за подручје рада машинство и обрада метала – Стојановић Маријана;

Предстаници стручних актива у школи

 • Стручни актив за развојно планирање- Величковић Весна,
 • Стручни актив за развој школског програма- Смиљковић Наташа,
 • Актив за стручно усавршавање- Војнић Игор,
 • Тим за инклузивно образовање – Ђорђевић Саша,
 • Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања-Павловић Иван
 • Тим за самовредновање и вредновање рада школе – Милосављевић верица
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе – Аксић Биљана
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Милосављевић Мартина
 • Тим за медијску промоцију школе – Милосављевић Сузана
 • Тим за каријерно вођење и саветовање ученика – Урошевић Душица

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Школски актив за развојно планирање чине:

 1. Милутиновић Иван, директор
 2. Аксић Биљана, координатор практичне наставе
 3. Величковић Весна, професор биологије
 4. Слободан Радосављевић, професор шумарске групе предмета
 5. Славица Петровић, професор историје
 6. Урошевић Душица, професор енглеског језика

Представник актива за Педагошки колегијум је Величковић Весна

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски актив за развој школског програма чине:

 1. Милутиновић Иван, директор
 2. Биљана Аксић, координатор практичне наставе
 3. Ђорђевић Саша, професор машинске групе предмета
 4. Павић Тања, професор математике
 5. Станковић Саша, професор рачунарства и информатике
 6. Слободан Видојковић, професор шумарске групе предмета
 7. Радосављевић Ленче, професор латинског језика
 8. Смиљковић Наташа, професор српског језика

Представник актива за Педагошки колегијум је Смиљковић Наташа

 

АКТИВ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Актив за стручно усавршавање чине:

 1. Милутиновић Иван, директор
 2. Богојевић Весна, педагог
 3. Марковић Небојша, професор машинске групе предмета
 4. Масловарић Зорица, професор српског језика
 5. Војнић Игор, професор географије
 6. Павловић Иван, професор физикчког васпитања

Представник актива за Педагошки колегијум Војнић Игор

АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Формира се актив за развојно планирање у следећем саставу:

1. Милутиновић Иван, директор
2. Аксић Биљана, координатор практичне наставе
3. Величковић Весна, професор биологије
4. Слободан Радосављевић, професор шумарске групе предмета
5. Славица Петровић, професор историје
6. Урошевић Душица, професор енглеског језика

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Састав Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

1. Милутиновић Иван, директор школе – председник Тима;
2. Богојевић Весна, педагог – координатор Тима;
3. Антић Анђелка, професор физике – члан Тима;
4. Јовановић Роберт, професор енглеског језика – члан Тима;
5. Масловарић Зорица, професор српског језика – члан Тима;
6. Павловић Иван, професор физичког васпитања – члан Тима;
7. Видојковић Слободан, професор шумарске групе предмета – члан Тима;
8. Аксић Биљана, координатор практичне наставе – члан Тима;
9. Милосављевић Мартина, професор социологије – члан Тима;
10. Траиловић Лидија, представник Савета родитеља – члан Тима

Представник тима за Педагошки колегијум је Павловић Иван

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Формира се Тим за инклузивно образовање у следећем саставу:

1. Милутиновић Иван, директор
2. Богојевић Весна, педагог
3. Тачић Марина, професор српског језика
4. Милосављевић Верица, професор математике
5. Радосављевић Слободан, професор шумарске групе предмета
6. Возаревић Данијела, професор економске групе предмета
7. Ђорђевић Саша, професор машинске групе предмета

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА

Формира се Тим за каријерно вођење и саветовање ученика у следећем саставу:

1. Милутиновић Иван, директор
2. Богојевић Весна, педагог
3. Аксић Биљана, координатор практичне наставе
4. Урошевић Душица, професор енглеског језика
5. Петровић Славица, професор историје
6. Војнић Игор, професор географије
7. Рајковић Ивана, професор психологије

ТИМ ЗА МЕДИЈСКУ ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

Формира се Тим за медијску промоцију школе у следећем саставу:

1. Милутиновић Иван, директор
2. Аксић Биљана, координатор практичне наставе
3. Митровић Александра, професор инторматике
4. Антић Анђелка, професор физике
5. Милосављевић Сузана, професор хемије
6. Величковић Весна, професор биологије
7. Стефановић Јасмина, професор ликовне културе
8. Милосављевић Снежана, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Формира се Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у следећем саставу:

1. Милутиновић Иван, директор
2. Богојевић Весна, педагог
3. Аксић Биљана, координатор практичне наставе
4. Стојановић Маријана, професор машинске групе предмета
5. Јовановић Роберт, професор енглеског језика
6. Грбовић Наташа, представник родитеља
7. Голубовић Миљан, представник локалне самоуправе
8. Лазар Петровић, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Формира се Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у следећем саставу:

1. Милутиновић Иван, директор
2. Аксић Биљана, координатор практичне наставе
3. Милосављевић Мартина, професор социологије
4. Масловарић Зорица, професор српског језика и кљижевности
5. Возаревић Данијела, професор економске групе предмета
6. Стојановић Маријана, професор машинске групе предмета

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Тим за самовредновање чине:
1. Милутиновић Иван, директор школе
2. Богојевић Весна, педагог
3. Павић Тања, професор математике и информатике
4. Милосављевић Верица, професор математике
5. Митровић Александра, професор информатике и рачунарства
6. Милосављевић Сузана, професор хемије
7. Савић Мирослав, професор шумарске групе предмета