Timovi u školi

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Članovi pedagoškog kolegijuma su:
Direktor škole – Ivan Milutinović,
Pedagog – Vesna Bogojević
Predsednici stručnih veća:
− Stručno veće za matematiku i informatiku –Tanja Pavić,
− Stručno veće za fiziku, hemiju, biologiju i ekologiju– Antić Anđelka,
− Stručno veće za strane i klasične jezike – Urošević Dušica,
− Stručno veće za istoriju, geografiju, sociologiju, filozofiju, versku nastavu i građansko vaspitanje – Slavica Petrović,
− Stručno veće za srpski jezik i književnost sa umetnostima – Nataša Smiljković,
− Stručno veće za fizičku kulturu – Bocić Aleksandra
− Stručno veće za područje rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam – Vozarević Danijela
− Stručno veće za područje rada mašinstvo i obrada metala – Stojanović Marijana;

Predstavnici stručnih aktiva i timova u školi:
− Stručni aktiv za razvojno planiranje Milosavljević Martina,
− Stručni aktiv za razvoj školskog programa- Smiljković Nataša
− Tim za profesionalni razvoj – Vojnić Igor,
− Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja-Jovanović Robert
− Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada škole – Milosavljević Verica
− Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoja ustanove – Đorđević Saša
− Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva – Stefanović Jasmina
− Tim za medijsku promociju škole – Dragojević Nemanja
− Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika – Todorović Nataša
− Tim za inkluzivno obrazovanje – Milosavljević Suzana
− Tim za projekte i partnerstva – Biljana Aksić


STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANjE

R.br. Prezime i ime članova AKTIVA

1. MILUTINOVIĆ IVAN- DIREKTOR ŠKOLE
2. MILOSAVLjEVIĆ MARTINA PROF. SOCIOLOGIJA
3. BOGOJEVIĆ VESNA- PEDAGOG ŠKOLE- PREDSTAVNIK STRUČNIH SARADNIKA
4. DOBROTA SVETLANA -NAST.MAŠINSKE GRUPE PREDMETA
5. VOZAREVIĆ DANIJELA – PROF.TURISTIČKE GRUPE PREDMETA
6. KOSTANDINOVIĆ DEJAN -PREDSTAVNIK LOKALNE SAMUPRAVE
7. ALEKSANDRA GMITROVIĆ -PREDSTAVNIK UČENIČKOG PARLAMENTA
8. STANIKIĆ BOJANA -PREDSTAVNIK SAVETA RODITELjA

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

R.br. Prezime i ime članova aktiva
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Urošević Dušica,prof. francuskog jezika- predstavnik zaposlenih
4. Janićijević Vukicaprof. srpskog jezika i književnosti- predstavnik zaposlenih
5. Antić Anđelkaprof.fizike- predstavnik zaposlenih
6. Pavić Tanja prof.matematike- predstavnik zaposlenih


TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Vojnić Igor prof. geografije
4. Marković Nebojša nastavnik praktične nastave mašinske grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
5. Urošević Nikola prof. srpskog jezika i književnosti- predstavnik zaposlenih
6. Petrović Nenad – predstavnik roditelja
7. Todorović Sanela -Predstavnik učeničkog parlamenta
8. Jelena Cvetanoska Kocić – predstavnik lokalne samuprave

TIM ZA OBEZBEĐIVANjE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Đorđević Saša prof. mašinske grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
4. Veličković Vesna prof. biologije
5. Urošević Dušica prof. francuskog jezika- predstavnik zaposlenih
6. Mladenović Jelena – predstavnik roditelja
7. Mutulović Uroš -Predstavnik učeničkog parlamenta
8. Marija Zec – predstavnik lokalne samuprave

TIM ZA MEDIJSKU PROMOCIJU ŠKOLE

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Veličković Vesna prof. biologije- predstavnik zaposlenih
4. Dragojević Nemanja prof.računarstva i informatike- predstavnik zaposlenih
5. Mitić Milan Prof. mašinske grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
6. Urošević Dušica – prof jezika
7. Milutinović Jasna – predstavnik roditelja
8. Stanković Boban -Predstavnik učeničkog parlamenta
9. Gojković Javorka -predstavnik lokalne samuprave

TIM ZA KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE UČENIKA

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Petrović Slavica – prof.istorije predstavnik zaposlenih
4. Todorović Nataša – prof.turističke grupe predmeta predstavnik zaposlenih
5. Stojanović Marijana – profesor maš. grupe predmeta, koordinator učenja kroz rad za mašinstvo, predstanik zaposlenih
6. Biljana Aksić – profesor turističke grupe premeta, koordinator učenja kroz rad za turizam, predstanik zaposlenih
7. Hristijan Nikolić -Predstavnik učeničkog parlamenta
8. Kostandinović Dejan -predstavnik lokalne samuprave
9. Bunanović Dejan – predstavnik poslodavca – FPM Agromehanika Boljevac
10. Bojana Rajkucić – predstavnik poslodavca – Ramonda Rtanj

TIM ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVA

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Stefanović Jasmina prof. Likovne kulture- predstavnik zaposlenih
4. Dobrota Svetlana nastavnik mašinske grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
5. Vučković Nikola prof. praktične nastave mašinske grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
6. Stanojlović Danijela – predstavnik roditelja
7. Aleksandra Stanikić -Predstavnik učeničkog parlamenta
8. Gavrilović Dejan – predstavnik lokalne samuprave

TIM ZA PROJEKTE I PARTNERSTVA

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Mikić Mara prof. psihologije
4. Aksić Biljana -prof. turist. grupe predmeta, organizator pr. nastave i bibliotekar- predstavnik zaposlenih
5. Vučković Nikola prof. praktične nastave mašinske grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
6. Antić Anđelka prof.fizike- predstavnik zaposlenih
7. Todorović Nataša – prof.turističke grupe predmeta predstavnik zaposlenih
8. Mitić Milan – prof.mašinske grupe predmeta
9. Radovanović Milan, prof.turističke grupe predmeta predstavnik zaposlenih


TIM ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE, NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA

R.br Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Dragojević Đorđević Aleksandra- sekretar škole
4. Jovanović Robert -prof. Engleskog jezika- predstavnik zaposlenih
5. Smiljković Nataša -prof. Srpskogjezika i književnosti- predstavnik zaposlenih
6. Bocić Aleksandra -prof. fizičkog vaspitanja- predstavnik zaposlenih
7. Aksić Biljana -prof. turist. grupe predmeta, organizator pr. nastave i bibliotekar- predstavnik zaposlenih
8. Mikić Mara, nastavnik psihologije
9. Lazarević Ivan – predstavnik lokalne samuprave
10. Velkanović Jana -Predstavnik učeničkog parlamenta
11. Gmitrović Saša -Predstavnik roditelja


TIM ZA SAMOVREDNOVANjE I VREDNOVANjE RADA ŠKOLE

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Pavić Tanja prof. matematike- predstavnik zaposlenih
4. Milosavljević Verica prof. matematike- predstavnik zaposlenih
5. Mitrović Aleksandra prof. računarstva i informatike- predstavnik zaposlenih
6. Radivojević Milovan – predstavnik roditelja
7. Andrijević Andrijana -Predstavnik učeničkog parlamenta
8. Nikola Zec – predstavnik lokalne samouprave

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANjE

R.br. Prezime i ime članova Tima
1. Milutinović Ivan- direktor škole
2. Bogojević Vesna – pedagog škole
3. Jovanović Robert- prof. Turističke grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
4. Aksić Biljana prof. turističke grupe predmeta- predstavnik zaposlenih
5. Milosavljević Suzana, nastavnik hemije
6. Mitić Milan – prof.mašinske grupe predmeta
7. Simeonović Lidija – predstavnik roditelja
8. Aleksandra Veljković -Predstavnik učeničkog parlamenta
9. Simić Aleksandar – predstavnik lokalne samuprave