Timovi u školi

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Članovi pedagoškog kolegijuma su:

Direktor škole – Ivan Milutinović,

Pedagog – Vesna Bogojević

Predsednici stručnih veća:

 • Stručno veće za matematiku i informatiku –Saša Stanković,
 • Stručno veće za fiziku, hemiju, biologiju i ekologiju– Antić Anđelka,
 • Stručno veće za strane i klasične jezike – Robert Jovanović,
 • Stručno veće za istoriju, geografiju, sociologiju, filozofiju, versku nastavu i građansko vaspitanje – Slavica Petrović,
 • Stručno veće za srpski jezik i književnost sa umetnostima – Zorica Maslovarić,
 • Stručno veće za fizičku kulturu – Vojnić Maja
 • Stručno veće za područje rada ekonomija, pravo i administracija – Vozarević Danijela
 • Stručno veće za područje rada šumarstvo i obrada drveta – Radosavljević Slobodan,
 • Stručno veće za područje rada mašinstvo i obrada metala – Stojanović Marijana;

Predstanici stručnih aktiva u školi

 • Stručni aktiv za razvojno planiranje- Veličković Vesna,
 • Stručni aktiv za razvoj školskog programa- Smiljković Nataša,
 • Aktiv za stručno usavršavanje- Vojnić Igor,
 • Tim za inkluzivno obrazovanje – Đorđević Saša,
 • Tim za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja-Pavlović Ivan
 • Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada škole – Milosavljević verica
 • Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoja ustanove – Aksić Biljana
 • Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva – Milosavljević Martina
 • Tim za medijsku promociju škole – Milosavljević Suzana
 • Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika – Urošević Dušica

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANjE

Školski aktiv za razvojno planiranje čine:

 1. Milutinović Ivan, direktor
 2. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave
 3. Veličković Vesna, profesor biologije
 4. Slobodan Radosavljević, profesor šumarske grupe predmeta
 5. Slavica Petrović, profesor istorije
 6. Urošević Dušica, profesor engleskog jezika

Predstavnik aktiva za Pedagoški kolegijum je Veličković Vesna

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

Školski aktiv za razvoj školskog programa čine:

 1. Milutinović Ivan, direktor
 2. Biljana Aksić, koordinator praktične nastave
 3. Đorđević Saša, profesor mašinske grupe predmeta
 4. Pavić Tanja, profesor matematike
 5. Stanković Saša, profesor računarstva i informatike
 6. Slobodan Vidojković, profesor šumarske grupe predmeta
 7. Radosavljević Lenče, profesor latinskog jezika
 8. Smiljković Nataša, profesor srpskog jezika

Predstavnik aktiva za Pedagoški kolegijum je Smiljković Nataša

 

AKTIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE

Aktiv za stručno usavršavanje čine:

 1. Milutinović Ivan, direktor
 2. Bogojević Vesna, pedagog
 3. Marković Nebojša, profesor mašinske grupe predmeta
 4. Maslovarić Zorica, profesor srpskog jezika
 5. Vojnić Igor, profesor geografije
 6. Pavlović Ivan, profesor fizikčkog vaspitanja

Predstavnik aktiva za Pedagoški kolegijum Vojnić Igor

AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANjE

Formira se aktiv za razvojno planiranje u sledećem sastavu:

1. Milutinović Ivan, direktor
2. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave
3. Veličković Vesna, profesor biologije
4. Slobodan Radosavljević, profesor šumarske grupe predmeta
5. Slavica Petrović, profesor istorije
6. Urošević Dušica, profesor engleskog jezika

TIM ZA ZAŠTITU DECE OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA

Sastav Tima za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

1. Milutinović Ivan, direktor škole – predsednik Tima;
2. Bogojević Vesna, pedagog – koordinator Tima;
3. Antić Anđelka, profesor fizike – član Tima;
4. Jovanović Robert, profesor engleskog jezika – član Tima;
5. Maslovarić Zorica, profesor srpskog jezika – član Tima;
6. Pavlović Ivan, profesor fizičkog vaspitanja – član Tima;
7. Vidojković Slobodan, profesor šumarske grupe predmeta – član Tima;
8. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave – član Tima;
9. Milosavljević Martina, profesor sociologije – član Tima;
10. Trailović Lidija, predstavnik Saveta roditelja – član Tima

Predstavnik tima za Pedagoški kolegijum je Pavlović Ivan

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANjE

Formira se Tim za inkluzivno obrazovanje u sledećem sastavu:

1. Milutinović Ivan, direktor
2. Bogojević Vesna, pedagog
3. Tačić Marina, profesor srpskog jezika
4. Milosavljević Verica, profesor matematike
5. Radosavljević Slobodan, profesor šumarske grupe predmeta
6. Vozarević Danijela, profesor ekonomske grupe predmeta
7. Đorđević Saša, profesor mašinske grupe predmeta

TIM ZA KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE UČENIKA

Formira se Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika u sledećem sastavu:

1. Milutinović Ivan, direktor
2. Bogojević Vesna, pedagog
3. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave
4. Urošević Dušica, profesor engleskog jezika
5. Petrović Slavica, profesor istorije
6. Vojnić Igor, profesor geografije
7. Rajković Ivana, profesor psihologije

TIM ZA MEDIJSKU PROMOCIJU ŠKOLE

Formira se Tim za medijsku promociju škole u sledećem sastavu:

1. Milutinović Ivan, direktor
2. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave
3. Mitrović Aleksandra, profesor intormatike
4. Antić Anđelka, profesor fizike
5. Milosavljević Suzana, profesor hemije
6. Veličković Vesna, profesor biologije
7. Stefanović Jasmina, profesor likovne kulture
8. Milosavljević Snežana, predstavnik Učeničkog parlamenta

TIM ZA OBEZBEĐIVANjE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE

Formira se Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove u sledećem sastavu:

1. Milutinović Ivan, direktor
2. Bogojević Vesna, pedagog
3. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave
4. Stojanović Marijana, profesor mašinske grupe predmeta
5. Jovanović Robert, profesor engleskog jezika
6. Grbović Nataša, predstavnik roditelja
7. Golubović Miljan, predstavnik lokalne samouprave
8. Lazar Petrović, predstavnik Učeničkog parlamenta

TIM ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVA

Formira se Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva u sledećem sastavu:

1. Milutinović Ivan, direktor
2. Aksić Biljana, koordinator praktične nastave
3. Milosavljević Martina, profesor sociologije
4. Maslovarić Zorica, profesor srpskog jezika i kljiževnosti
5. Vozarević Danijela, profesor ekonomske grupe predmeta
6. Stojanović Marijana, profesor mašinske grupe predmeta

TIM ZA SAMOVREDNOVANjE I VREDNOVANjE RADA ŠKOLE

Tim za samovrednovanje čine:
1. Milutinović Ivan, direktor škole
2. Bogojević Vesna, pedagog
3. Pavić Tanja, profesor matematike i informatike
4. Milosavljević Verica, profesor matematike
5. Mitrović Aleksandra, profesor informatike i računarstva
6. Milosavljević Suzana, profesor hemije
7. Savić Miroslav, profesor šumarske grupe predmeta